Inventarisatie en monitoring

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor het laten uitvoeren van gericht onderzoek naar de aanwezigheid, verspreiding en dichtheid van specifieke soorten en soortgroepen. Dit onderzoek kan voortkomen uit wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming, bijvoorbeeld in het geval een ecologische quickscan daar aanleiding toe geeft of wanneer monitoring als randvoorwaarde aan een verleende ontheffing is gesteld.  

Er zijn echter ook situaties waarin inventarisatie van soorten en/of soortgroepen een verplichting of wens vormt vanuit eigenaren of beheerders van (natuur)terreinen. 

Een voorbeeld van een situatie waarbij ecologische monitoring een verplichting is, vormt het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Via het SNL verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden in Nederland. Om te meten en beoordelen of de afgesproken natuurdoelen gehaald worden en zo nodig bijgesteld moeten worden, vormt het laten uitvoeren van een ecologische monitoring een subsidievereiste. Per beheertype zijn met het oog hierop per soortgroep een aantal soorten als kwaliteitsindicatoren gekozen. Voor deze soorten en soortgroepen moeten per beheertype in principe eens in de zes jaar een monitoring worden uitgevoerd, voor vegetatie- en structuurkarteringen wordt een periode van twaalf jaar aangehouden.   

Daarnaast kunnen grondeigenaren of terreinbeheerders ook los van subsidies en wetterlijke onderzoeksverplichtingen soortgericht nader onderzoek laten uitvoeren, of kan hiertoe vanuit overheden of wetenschap de wens bestaan. Bijvoorbeeld om de effecten van beheermaatregelen te toetsen, te beoordelen of de herinrichting van een (natuur)gebied de gewenste effecten heeft, of gewoon om te weten wat de soortenrijkdom van een specifiek gebied is voor wat betreft specifieke soorten en soortgroepen. 

Mulder Ecologie voert monitoring uit van diverse soorten en soortgroepen en maakt waar eigen expertise onvoldoende is gebruik van een uitgebreid netwerk van specialisten.

 

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn