Ecologische quickscan 

Om te controleren of de door u voorgenomen activiteit of ruimtelijke ingreep resulteert in effecten op beschermde soorten en/of gebieden, laat u om te beginnen doorgaans een ecologische quickscan uitvoeren. Deze quickscan betreft een eerste beoordeling van een locatie op geschiktheid voor onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten en waarden, in relatie tot het planvoornemen. Een ecologische quickscan bestaat uit een eenmalig veldbezoek en kan over het algemeen binnen enkele weken  worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden opgeleverd in een bondige rapportage, met  heldere conclusies en concrete aanbevelingen voor de te nemen vervolgstappen. 

In het geval op basis van de uitgevoerde ecologische quickscan kan worden uitgesloten dat effecten op beschermde natuurwaarden aan de orde zijn, dan wel dat met eenvoudige mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt, zijn geen vervolgstappen nodig. Is er wel een aanleiding om te veronderstellen dat het planvoornemen kan leiden tot effecten op wettelijk beschermde soorten, dan is een natuurtoets nodig. 

 

 


 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn