Werkprotocol en begeleiding

Hebt u eenmaal met succes de ontheffingsprocedure doorlopen, dan is het raadzaam om de vereisten uit de ontheffing vast te leggen in een ecologisch werkprotocol. Ook kan een dergelijk protocol vereist zijn wanneer u werkt conform een goedgekeurde gedragscode. In een ecologisch werkprotocol wordt beschreven hoe, waar, wanneer en door wie welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten op de aanwezige beschermde natuurwaarden te voorkomen. Aan de hand van dit protocol kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, terwijl toch zorgvuldig rekening wordt gehouden met de aanwezige beschermde soorten.

In veel gevallen is het daarbij nodig, ofwel vanuit de verleende ontheffing verplicht gesteld, om de maatregelen uit het ecologische werkprotocol te laten uitvoeren onder toeziend oog van een gecertificeerd ecoloog. Ook voor deze ecologische begeleiding kunt u bij Mulder Ecologie terecht. Door te sturen op een intensief contact met de opdrachtgever en deze in alle fasen van de uitvoering met raad en daad bij te staan, worden overtredingen van de Wet natuurbescherming voorkomen en kan de planontwikkeling - rekening houdend met de beschermde soorten én zoveel als mogelijk met de wensen van de opdrachtgever of uitvoerder - ongehinderd doorgaan.  

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn