Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in de bescherming van in het wild voorkomende soorten planten en dieren, natuurgebieden en houtopstanden. De wet is sinds 1 januari 2017 van kracht. In de Wet natuurbescherming zijn ook de richtlijnen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd op landelijk niveau. 

Het uitgangspunt van de wet is dat projecten of activiteiten niet tot schade aan beschermde soorten of hun leefomgeving mogen leiden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Het is voor diverse partijen, waaronder bijvoorbeeld burgers, projectontwikkelaars en gemeenten, belangrijk dat zij makkelijk en snel te weten komen of een bepaalde activiteit of planvoornemen effecten heeft op beschermde soorten en/of gebieden, of deze schade is toegestaan en op welke wijze hiermee rekening kan worden gehouden. 

Mulder Ecologie kan u begeleiden in alle stappen die bij projecten binnen het kader van de Wet natuurbescherming moeten worden genomen. Dit omvat onder meer de volgende diensten:

          ·        Ecologische quickscan

          ·        Natuurtoets

          ·        Ontheffingsaanvraag

          ·        Werkprotocol en begeleiding


 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn