Natuurtoets

Bestaat er een aanleiding om te veronderstellen dat een activiteit of planvoornemen kan leiden tot effecten op wettelijk beschermde soorten, dan is een natuurtoets nodig. Dit onderzoek hoeft overigens niet altijd voort te komen uit een quickscan, maar kan ook op zichzelf staan.  

In het kader van de natuurtoets worden, afhankelijk van de te verwachten of aanwezige natuurwaarden en de effecten op deze waarden, meerdere veldbezoeken afgelegd. De benodige onderzoeksinspanning en de tijd in het jaar waarop dit onderzoek kan worden uitgevoerd, is sterk soortafhankelijk. Omdat dit onderzoek gebonden is aan landelijke richtlijnen en protocollen, kan de doorlooptijd hiervan oplopen tot een jaar. Het is met het oog hierop dan ook van groot belang dat u ecologisch onderzoek al in een vroeg stadium van de planvorming opneemt. 

Mulder Ecologie beschikt over werkervaring op het gebied van een groot aantal soort(groep)en flora en fauna. Daar waar specialistische kennis van specifieke soortgroepen niet voldoende aanwezig is, wordt intensief samengewerkt met specialisten uit een betrouwbaar netwerk

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn