Ontheffingsaanvraag

In het geval uit de ecologische quickscan of natuurtoets naar voren komt dat er sprake is van het optreden van negatieve effecten op beschermde natuurwaarden ten gevolge van een activiteit of planontwikkeling, dan kan hiervoor bij de bevoegde overheid (over het algemeen de provincie) een ontheffing worden aangevraagd. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet aantoonbaar sprake zijn van een in de wet opgenomen belang en moet gefundeerd worden onderbouwd op welke wijze maatregelen worden genomen om negatieve effecten op soorten en waarden zoveel mogelijk te voorkomen.

Om een ontheffingsaanvraag in te kunnen dienen, is over het algemeen een activiteitenplan benodigd. In dit plan wordt op heldere wijze verwoord: 

  • wat de aard, omvang en fasering van het planvoornemen is
  • welke beschermde soorten er in welke aantallen aangetroffen zijn en welke ecologische functies het plangebied aan deze soorten biedt (voortkomend uit quickscan en natuurtoets)
  • welke effecten er op deze soorten en functies optreden (tijdelijk, permanent en cumulatief) 
  • op welke wijze mitigerende maatregelen worden genomen om deze effecten zoveel mogelijk te voorkomen of beperken (waarbij effectiviteit en duurzaamheid van de voorgestelde maatregelen afdoende onderbouwd worden)

Het opstellen van een activiteitenplan en het aanvragen van een ontheffing zijn per definitie maatwerk, afgestemd op de in het plangebied aangetroffen soorten en functies en de concrete plannen en mogelijkheden van de initiatiefnemer. Mulder Ecologie heeft bij het opstellen van het activiteitenplan zowel oog voor de aanwezige flora en fauna als voor de wensen van de opdrachtgever en streeft ernaar om  door heldere communicatie, ook met de vergunningverlener, het hoogst haalbare voor ieder te realiseren. Houd bij de aanvraag van een ontheffing rekening met een provinciale proceduretijd van 13 tot 20 weken.   

 


 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn